Algemene voorwaarden Stichting Meet and Greet

Robin Good / Donatie Diner Card / Donatie Cadeau Card

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Meet and Greet Robin Good / Donatie Dinercard

Artikel 1: Definities
1.1 Stichting Meet and Greet: Is een steunstichting voor het goede doel en zet zich vrijwillig in om donaties te werven voor verschillende organisaties, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Van Broeckhovenlaan 2Y. KVK nr: 63945487
1.2 Robin Good Card: Robin Good wordt tevens benoemd als zijnde / Donatie Diner Card, Donatie Cadeua Card / kaart / voucher – op de website te bestellen en te verzilveren bij een van de aangesloten (deelnemer) restaurants of bedrijf met verzilvering mogelijkheid.
1.3 Koop op afstand: de overeenkomst tussen Stichting meet and Greet en de klant/donateur ter zake de RobinGood Card die tot stand komt via internet.
1.4 RobinGood Donatie Dinercard/Voucher: Bevestigingsbewijs ten aanzien van donatie en bedrag als korting / deal verstrekt door deelnemer.
1.5 Voucher:Het bevestigingsbewijs ten aanzien van een RobinGood card verzilvering,niet zijnde de RobinGood Card.
1.6 Website: www.meetandgreet.nl van Stichting Meet and Greet waarop de RobinGood/Donatie Dinercard(ondermeer) wordt aangeboden, waarop de locaties van deelnemers waaronder restaurants worden beschreven en de te steunen goede doelen worden vermeld.
1.7 Deelnemer: De Ondernemer die het produkt/dienst/beleving aanbiedt. Samen met de Klant biedt deze steun/doneert ten bate voor Het Goede Doel dat centraal staat of word gesteld..
1.8 Locatie: de fysieke locatie van de Deelnemer waar het saldo van de RobinGood/Donatie Dinercard kan worden verzilverd.
1.9 Klant: De consument, de particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep-of bedrijf, of het bedrijf met wie Stichting Meet and Greet een overeenkomst sluit ter zake de RobinGood Card.
1.10 Het Goede Doel: Organisaties die geld werven voor een specifiek goed doel, om daar steun en hulp aan te kunnen geven.
1.11 Bezitter: De klant of de deelnemer aan wie de RobinGood Card wordt geschonken,en/of die ten tijde van het verzilveren van het saldo op de RobinGood Card dan wel het inwisselen van de RobinGood Card voor een Voucher de RobinGood Card houdt.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting Meet and Greet sluit met de klant.
2.2 Toepasselijkheid op de aanbieding van Stichting Meet and Greet
of op overeenkomsten die zij sluit van algemene voorwaarden van de klant -hoe ook genaamd- wordt door Stichting Meet and Greet niet geaccepteerd.
2.3 Door het aangaan van de overeenkomst met Stichting meet and Greet verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Inhoud RobinGood Card / Donatie Diner Card / Donatie Cadeau Card
3.1 Op deelnemende afgiftepunten zoals winkels en op de Website biedt Stichting Meet and Greet de RobinGood card/Donatie DinerCard aan de klant aan. De klant is dan Bezitter maar kan deze tevens cadeau doen aan derden die daarmee Bezitter zullen zijn. De kaarten zijn hiermee overdraagbaar. De Klant betaalt voor de RobinGood Card de prijs (van €5 t/m €25-) De RobinGood Card is een verzilveringskaart van een bepaalde waarde, waarmee tevens het goede doel wordt gesteund, die uitsluitend kan worden verzilverd bij Locaties van Deelnemers.

3.2 Op de RobinGood Card staan unieke codes die in het systeem van Stichting Meet and Greet corresponderen met de door de Klant bepaalde waarde
3.3 De Bezitter kan de waarde van de RobinGood/ Donatie-Dinercard bij (een locatie van) een Deelnemer verzilveren, waardoor een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer tot stand komt.
3.4 Met de RobinGood/Donatie Dinercard kan naast het verzilveren van het saldo bij een Deelnemer op de Website door de Bezitter een Voucher worden afgenomen van Stichting Meet and Greet door middel van het invullen van de codes, waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen de Bezitter en de Deelnemer. De voucher kan ook zonder RobinGoodcard op de website worden gekocht.
3.5 Meet and Greet bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer. Bij de uitvoering, de nakoming, van de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer is Stichting Meet and Greet niet betrokken.

Artikel 4: Registratie bij Koop op Afstand
4.1 Bij een koop op afstand dient de Klant zich te registreren bij Stichting Meet and Greet om een overeenkomst te sluiten ter zake de RobinGood Card/Donatie DinerCard. De Klant registreert zijn of haar eigen gegevens door op de website de verzochte in te vullen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens.
4.2 De Klant is uitsluitend gerechtigd zich zelf te registreren, mits de klant toestemming heeft gegeven aan Stichting Meet and Greet om registratie te realiseren. De Klant vrijwaart Stichting Meet and Greet voor eventuele aanspraken door derden als gevolg van de registratie door de Klant. De Klant is gehouden de schade van Stichting Meet and Greet te vergoeden die zij lijdt als gevolg van een onjuiste registratie door de Klant.
4.3 De klant geeft aan Stichting Meet and Greet toestemming de geregistreerde gegevens te bewaren.
4.4 Stichting Meet and Greet zal de geregistreerde gegevens uitsluitend bewaren ter uitvoering van de overeenkomst en in het kader van het tot stand komen van een overeenkomst tussen de bezitter van de RobinGood / Donatie-DinerCard en de Deelnemer, alsmede in verband met de afwikkeling van de bemiddelingsovereenkomst tussen Stichting Meet and Greet en de Deelnemer.
4.5 Stichting Meet and Greet zal zorgvuldig met de geregistreerde gegevens omgaan en deze niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Artikel 5: Betaling RobinGood Card/Donatie Diner Card en verzending RobinGood Card/Donatie Dinercard bij koop op afstand
5.1 Elk aanbod van Stichting Meet and Greet is vrijblijvend
5.2 De op de RobinGood Card/Donatie DinerCard en op de Website of anderszins door Stichting Meet and Greet genoemde prijzen zijn excl. b.t.w. en bij koop op afstand exclusief verzendkosten zoals vermeld op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.3 De Klant voldoet de prijs van de RobinGood Card/Donatie DinerCard bij het afgiftepunt of, bij koop op afstand, voldoet de Klant de prijs te vermeerderen met de verzenkosten elektronisch vooraf via de op de website aangegeven wijze. Indien de Klant niet zijnde consument grotere hoeveelheden van de RobinGood Card/DonatieDiner Card wil afnemen , is zulks ook mogelijk op rekening.
5.4 Na voldoening van de prijs, en bij koop op afstand de prijs en de verzendkosten, komt de overeenkomst tussen de Klant en Stichting Meet and Greet tot stand.
5.5 Bij Koop op afstand verstuurt Stichting Meet and Greet de RobinGood Card/Donatie DinerCard zo spoedig mogelijk per post aan de Klant. Stichting Meet and Greet streeft er naar de RobinGood Card binnen 5 dagen na volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de klant te versturen naar het door de Klant opgegeven adres. Verzending buiten Nederland is niet mogelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste en volledige postgegevens.
5.6 Stichting Meet and Greet draagt er zorg voor dat (de code op) de RobinGood Card/ Donatie DinerCard de overeengekomen waarde vertegenwoordigt bij ontvangst van de RobinGood Card/Donatie DinerCard door de Klant.

Artikel 6: Bedenktijd bij Koop op afstand
6.1 Bij koop op afstand heeft de klant gedurende veertien dagen na ontvangst van de RobinGood Card/ Donatie DinerCard het recht de overeenkomst met Stichting Meet and Greet zonder opgave van reden te ontbinden door de RobinGood Card/Donatie DinerCard aan Stichting Meet and Greet te retourneren.
6.2 De RobinGood Card/ Donatie DinerCard dient in geval van ontbinding ex artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, onbeschadigd, ongebruikt en met het volledige saldo, op eigen kosten aangetekend per post terug te worden gestuurd naar Stichting Meet and Greet, per retour adres dat vermeld staat op de website www.meetandgreet.nl/contact. Het risico van verzending komt voor rekening van de Klant. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet door Stichting Meet and Greet geaccepteerd.
6.3 Na ontvangst van de RobinGood Card/Donatie DinerCard binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn en conform artikel 6.2, blokkeert Stichting Meet and Greet de RobinGood Card/ Donatie DinerCard en betaalt Stichting Meet and Greet de prijs van de RobinGood Card/Donatie DinerCard binnen dertig dagen aan de Klant terug, door terugstorting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de Klant de betaling aan Stichting Meet and Greet heeft voldaan. De verzendkosten komen niet voor restitutie in aanmerking.
6.4 Indien bij Koop op afstand na ontvangst door de RobinGood Card/Donatie DinerCard door stichting Meet and Greet blijkt dat de code van die RobinGood Card/ Donatie DinerCard is gebruikt, gaat Stichting Meet and Greet niet over tot terugbetaling.
6.5 Nadat de in artikel 6.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd.
6.6 De bedenktijd geldt niet bij de aanschaf van de Voucher op de Website.

Artikel 7: RobinGood Card/ Donatie DinerCard en Gebruik
7.1 De RobinGood Card/Donatie DinerCard is niet op naam gesteld en vrij overdraagbaar. Indien de RobinGood Card/Donatie DinerCard wordt overgedragen, gaat ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mee over.
7.2 De RobinGood Card/Donatie DinerCard kan de waardes: €5-,€10-,€15-,€20-,€25-, vertegenwoordigen.
7.3 De RobinGood Card/Donatie DinerCard is niet inwisselbaar voor geld.
7.4 Vanaf de dag van aankoop is de RobinGood Card/Donatie DinerCard 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Het is niet mogelijk de geldigheidsduur te verlengen.
7.5 Aan de RobinGood Card/ Donatie DinerCard kan door Stichting Meet and Greet in afwijking van artikel 7.4 een kortere geldigheidsduur worden verbonden, bijvoorbeeld in geval van speciale acties.
7.6 De Geldigheidsduur van artikel 7.4 en 7.5 geldt ook voor de Bezitter. Na het verlopen van de geldigheidsduur wordt de RobinGood Card/Donatie DinerCard niet vervangen, evenmin wordt het tegoed van een RobinGood Card/Donatie DinerCard , waarvan de geldigheidsduur is verstreken, gerestitueerd.
7.7 Zodra de RobinGood Card/Donatie DinerCard of een Voucher wordt verzilverd bij een Deelnemer, komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer zonder dat Stichting Meet and Greet nog op enige wijze valt aan te spreken in het kader van de uitvoering van die overeenkomst.
7.8 Verzilvering van de RobinGood Card/Donatie DinerCard geschiedt door afwaardering van het volledige saldo door een Locatie / Deelnemer waardoor de Bezitter een dienst of product wordt afgenomen of door op de Website de unieke codes in te geven die vermeld staan op de RobinGood Card/Donatie DinerCard ten behoeve van de aanschaf van een Voucher.
7.9 Stichting Meet and Greet is gerechtigd verzilvering te weigeren indien nakoming van de door verzilvering tot stand te komen overeenkomst bij voorbaat niet mogelijk is vanwege een omstandigheid die de Deelnemer niet valt toe te rekenen en, voor het geval daar sprake is , indien de geldigheidsduur van de RobinGood Card/Donatie DinerCard is verstreken.

7.10 Indien de RobinGood Card/Donatie DinerCard onvoldoende waarde vertegenwoordigt voor een Diner, kan de Bezitter tegen bijbetaling aan de Deelnemer de RobinGood Card/Donatie DinerCard verzilveren.
7.11 Voor zover de Deelnemer op de overeenkomst ter zake een RobinGood Card/ DonatieDiner algemene voorwaarden van toepassing verklaart, is de Bezitter aan toepasselijkheid van die algemene voorwaarden gebonden.
7.12 Indien Deelnemer verplichtingen niet nakomt jegens Bezitter, is Stichting Meet and Greet daarvoor niet verantwoordelijk. Indien Bezitter schade lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer, is Stichting Meet and Greet voor die schade niet aansprakelijk. Na verzilvering van de RobinGood Card/Donatie DinerCard op welke wijze dan ook, is het niet meer mogelijk Stichting Meet and Greet op enigerlei wijze aan te spreken.
7.13 Verlies, diefstal of beschadiging van de RobinGood Card/Donatie DinerCard geeft geen recht op restitutie van de waarde, op vervanging of op welke aanspraak ook.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Stichting Meet and Greet is niet tot nakoming van de overeenkomst met de Klant gehouden indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of te wel een omstandigheid die niet toe te rekenen aan Stichting Meet and Greet of waaraan Stichting Meet and Greet geen schuld heeft.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt mede verstaan stroomstoringen, technische storingen of tekortkomingen door derden.

Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Stichting Meet and Greet is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door Stichting Meet and Greet in de nakoming van de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Stichting Meet and Greet en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.2 Zodra door verzilvering van de RobinGood Card/Donatie DinerCard een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Bezitter en de Deelnemer, komt de overeenkomst met Stichting Meet and Greet tot een einde en kan Stichting Meet and Greet niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is Stichting Meet and Greet niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit. Indien een Voucher op de Website wordt aangeschaft zonder gebruik te maken van de RobinGood Card/Donatie DinerCard, komt rechtstreeks een overeenkomst tot stand met de Deelnemer.
9.3 Stichting Meet and Greet is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of tijdig gebruik kunnen maken van de RobinGood Card/Donatie DinerCard. Stichting Meet and Greet is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een
RobinGood Card/Donatie DinerCard die niet door haar is uitgegeven.
9.4 Indien Stichting Meet and Greet gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot schadevergoeding van Stichting Meet and Greet te alle tijde beperkt tot de waarde van de
RobinGood Card/Donatie DinerCard in het onderhavige geval.
9.5 Stichting Meet and Greet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en voor gevolgschade.
9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Stichting Meet and Greet.
9.7 Stichting Meet and Greet spant zich in op de Website juiste informatie te verschaffen en voor de Website een veilige omgeving te creëren. Indien op de Website desalniettemin onjuistheden staan, waaronder mede begrepen onjuistheden in materiaal op de Website van derden waaronder de Deelnemer, kunnen aan die onjuistheden geen rechten worden ontleend en is Stichting Meet and Greet niet aansprakelijk voor schade als gevolg van die onjuistheden. Op de Website staan hyperlinks naar websites waar Stichting Meet and Greet niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Het gebruik maken van die hyperlinks komt volledig voor rekening en risico van de Klant of de gebruiker van de hyperlink. Evenmin is Stichting Meet and Greet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Website, bijvoorbeeld voor schade als gevolg van virussen op de Website of schade als gevolg van handelen op de Website door derden, als bijvoorbeeld hackers.

Artikel 10: Intellectueel eigendom
10.1 Alle informatie op de Website en de RobinGood Card/Donatie DinerCard behoort toe aan Stichting Meet and Greet of de Deelnemers. Eventuele rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld (auteurs)rechten op geplaatste foto’s, logo’s, namen, of teksten, komen toe aan Stichting Meet and Greet of de Deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders kenbaar is gemaakt.

Artikel 11: Recht-en forumkeuze
11.1 Op de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Stichting Meet and Greet is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd van geschillen uit hoofde de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Stichting Meet and Greet kennis te nemen.

Hoe gebruikt u de Meet and Greet Diner Card? Voorwaarden en spelregels.

Via deze website en de handige link die via uw smartphone direct zichtbaar is, heeft u altijd een update van de deelnemende restaurants en hun restricties.

Als u uw Diner Card’s ontvangt, kunt u deze eenvoudig activeren. Bij ontvangst volgt u de instructie op.

Voor alle restaurants gelden de onderstaande voorwaarden bij het gebruik van uw Meet and Greet Diner Card;

  • Te gebruiken bij een lunch of diner vanaf 2 personen
  • één kaart per tafel in te leveren om uw korting van €25,- in mindering te laten brengen op uw rekening
  • U reserveert vooraf telefonisch uw komst waarbij u kenbaar maakt gebruik te maken van uw Meet and Greet Diner Card
  • Het etablissement kan u dan beter van dienst zijn, zij zal mede inspelen op uw deelname en wensen

Sommige gelegenheden hebben naast deze standaard voorwaarden extra restricties, zoals bijvoorbeeld; niet geldig op feestdagen.

Deze restricties staan duidelijk vermeld bij ieder restaurant via uw link en via deze site. Raadpleeg deze voor u uw reservering boekt en om misstanden te voorkomen, meld bij uw reservering het gebruik van deze Diner Card.

Tips;

  • Bent u voor de éérste keer in deze gelegenheid, laat het dan gerust vooraf weten. Uw Meet and Greet ontmoeting met deze gelegenheid kan dan in een bijzonder teken komen te staan.
  • Uw Diner Card is ook overdraagbaar! Dus met uw donatie, kunt u ook uw omgeving verassen met het gebruik hiervan. Uw relaties zullen dit waarderen en het kan ook een leuke attentie zijn voor uw secretaresse(s) of zij die zich voor uw inzetten. Familie, vrienden, het is mogelijk hen te verblijden met deze optimale smaakbeleving! U overhandigd de kaart en laat hen zelf activeren, zodat zij juist op de hoogte zijn van de voorwaarden en mogelijkheden.
  • Staat uw favoriete restaurant (nog) niet bij onze participerende gelegenheden. Laat het ons weten!  Een goede gelegenheid, is altijd bereid hierin mee te denken. Dagelijks komen er restaurants bij, sommige zijn nog niet zichtbaar omdat hun deel-site nog onder constructie staat. Wij opereren deze actie uiteindelijk met een 35 tal restaurant. Via onder andere de nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte en brengen tevens deze unieke locaties onder uw aandacht. Klik hier en stel een gelegenheid voor met kort uw motivatie.

De allerlaatste tip, om deze actie bijzonder waardig goed te doen slagen…

Spreek met uw confrère over uw deelname. Het kan een mooie opening zijn, om na een pittige zaak het ijs te doen smelten of een juist moment om dichter bij elkaar te komen.

Meet and Greet, youre case… 

Meest gestelde vragen

Een bepaald restaurant staat niet meer op de site, kan ik hier nog reserveren met een Donatie Diner Card?

Helaas kunt u hier uw Donatie op dit moment niet verzilveren. Het restaurant heeft zijn budget reeds vergeven of stelt voor een bepaalde periode “tijdelijk” de acceptatie uit. Dagelijks komen er nieuwe gelegenheden bij en u mag ons attenderen op gelegenheden die u aanbeveelt. Wij stellen deelname graag die gelegenheden voor.

Waarom wordt er B.T.W. afzonderlijk gehanteerd?

Stichting Meet and Greet is voor deze fonds wervende activiteiten B.T.W. plichtig. U ontvangt een gespecificeerde factuur waarbij u deze kunt terugvorderen.

Hoe blijf ik op de hoogte van deze Campagne?

Alle deelnemende advocaten donateurs ontvangen tussentijds een nieuwsbrief. Hiermee informeren wij u concreet het verloop van deze actie. Heeft u zelf tussentijds vragen, dan kunt u deze via het contact formulier, per mail of telefonisch stellen. LINK

Waar kan ik nu het werk van Ans Markus, Justitia Libra bekijken?

Momenteel is dit werk te bewonderen in Restaurant De Fuik te Aalst. Wij houden u mede op de hoogte via de nieuwsbrief, als zij verhuist naar een andere locatie bij een van onze partner restaurants in het land. Zij gaat hiermee op tournee!

Informatie over het werk Justitia Libra;

Dit is een levensgroot Giclee bewerking van “de Weegschaal” uit de sterrenbeelden collectie van Ans Markus. De maatvoering is 1.40 x 1.40 zonder lijst. Dit is speciaal op linnen met olieverf bewerkt. Van dit exemplaar, is er maar één van op deze grootte en bewerking als zijnde replica van het origineel. Ans Markus heeft deze afzonderlijk met nummercodering ondertekend. De reis van dit werk zal in het teken staan van deze wervingscampagne en wellicht met als eindbestemming; in uw kantoor.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel deze dan via deze LINK, zodat wij hem eventueel kunnen toevoegen en u rechtstreeks beantwoorden.

Deelnemende Restaurants